Overheidsorganisaties

De organisaties in de overheidsdatabank zijn ingedeeld in acht 'rubrieken'. 
In het onderstaande overzicht  kan je nagaan welke organisatietypes beschikbaar zijn voor elke rubriek. 
Neem contact met ons op als je vragen hebt over de organisatietypes die Pinakes bijhoudt in de databank.
 

 

Organisaties

 

Lokale overheden

 

Gemeentebesturen
OCMW-besturen
Districtsraden
Gemeentebedrijven
Intercommunales
Polders en wateringen

 

Federale, regionale en provinciale overheden

 

Koningshuis
Regeringen
Parlementen
Parlementaire commissies
Kabinetten
Ministeries en departementen
Ambassades
Parastatalen en overheidsbedrijven
Adviesorganen
Provincies
Politie, justitie en (civiele) veiligheid Federale politie
Lokale politie
Belgisch leger
Hulpverleningszone
Hoven en rechtbanken
Openbaar ministerie
Parketten
Justitiehuizen en justitiediensten
Notarissen
Gerechtsdeurwaarders
Gevangenissen
Onderwijs, cultuur en vrije tijd Kleuterscholen
Lagere scholen
Basisscholen
Secundaire scholen
Hogescholen en universiteiten
Kunstacademies
Musea en cultuurcentra
Toeristische diensten
Openbare bibliotheken
Sportinfrastructuren
Welzijn, werk en gezondheid Ziekenhuizen
Poliklinieken en psychiatrische instellingen
Instellingen voor mindervaliden en bijzondere jeugdzorg
Kinderdagverblijven
Diensten voor gezinszorg
Rusthuizen
Assistentiewoningen
Lokale dienstencentra
Hersteloorden
Revalidatiecentra en palliatieve centra
Beschutte en sociale werkplaatsen
Sociale huisvestingsmaatschappijen en -kredietvennootschappen
Sociale verhuurkantoren en woonwinkels
Centra voor algemeen welzijnswerk
Werkwinkels en plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Lokale opvanginitiatieven
Containerparken
Middenveld Politieke partijen
Niet-gouvernementele organisaties
Belangen- en koepelorganisaties
Kamers van koophandel
Werkgeversorganisaties
Wernemersorganisaties
Levensbeschouwelijke organisaties
Stichtingen
Balies
Armoedeverenigingen
Serviceclubs
Ziekenfondsen
Overheden G.H. Luxemburg

Huis van de Groothertog
Regering en parlement
Ministeries en parastatalen
Overheidsbedrijven en adviesorganen
Politie en leger
Hoven, rechtbanken en openbaar ministerie
Gevangenissen
Ambassades
Intercommunales

Brandweer en civiele bescherming

Gemeenten

Notarissen

Gerechtsdeurwaarders

Balies

Kinderdagverblijven

Rusthuizen

Musea en cultuurcentra

Werknemers- en werkgeversorganisaties

Politieke partijen

Europese instellingen Agentschappen veiligheids- en defensiebeleid
Beleidsvoerende agentschappen
Financiële instellingen
Hof van justitie
Projectondersteunende organisaties
Raadgevende instellingen
Toezichthoudende instellingen
Wetgevende instellingen