Organisaties in de overheidsdatabank

De organisaties in de overheidsdatabank zijn ingedeeld in zeven 'rubrieken'. 
In het onderstaande overzicht  kan je nagaan welke organisatietypes beschikbaar zijn voor elke rubriek. 
Neem contact met ons op als je vragen hebt over de organisatietypes die Pinakes bijhoudt in de databank.
 

 

Organisaties

 

Lokale overheden

 

Gemeentebesturen
OCMW-besturen
Districtsraden
Gemeentebedrijven
Intercommunales

 

Federale, regionale en provinciale overheden

 

Regeringen
Parlementen
Parlementaire commissies
Kabinetten
Ministeries en departementen
Parastatalen en overheidsbedrijven
Adviesorganen
Provincies

Polders en wateringen

Koningshuis

Ambassades

Politie, justitie en (civiele) veiligheid Federale politie
Lokale politie
Belgisch leger
Hulpverleningszones
Hoven en rechtbanken
Openbaar ministerie
Parketten
Justitiehuizen en justitiediensten
Notarissen
Gerechtsdeurwaarders
Gevangenissen
Onderwijs, cultuur en vrije tijd Kleuterscholen
Lagere scholen
Basisscholen
Secundaire scholen
Hogescholen en universiteiten
Kunstacademies
Musea en cultuurcentra
Toeristische diensten
Openbare bibliotheken
Sportinfrastructuren
Welzijn, werk en gezondheid Ziekenhuizen
Poliklinieken en psychiatrische instellingen
Instellingen voor mindervaliden en bijzondere jeugdzorg
Kinderdagverblijven
Diensten voor gezinszorg
Rusthuizen
Assistentiewoningen
Lokale dienstencentra
Hersteloorden
Revalidatiecentra en palliatieve centra
Beschutte en sociale werkplaatsen
Sociale huisvestingsmaatschappijen en -kredietvennootschappen
Sociale verhuurkantoren en woonwinkels
Centra voor algemeen welzijnswerk
Werkwinkels en plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Lokale opvanginitiatieven
Containerparken
Middenveld Politieke partijen
Niet-gouvernementele organisaties
Belangen- en koepelorganisaties
Kamers van koophandel
Werkgeversorganisaties
Wernemersorganisaties
Levensbeschouwelijke organisaties
Stichtingen
Balies
Armoedeverenigingen
Serviceclubs
Ziekenfondsen
Europese en Luxemburgse overheden

EU Agentschappen veiligheids- en defensiebeleid
EU Beleidsvoerende agentschappen
EU Financiële instellingen
EU Hof van justitie
EU Projectondersteunende organisaties
EU Raadgevende instellingen
EU Toezichthoudende instellingen
EU Wetgevende instellingen

LUX Huis van de Groothertog
LUX Regering en parlement
LUX Ministeries en parastatalen
LUX Overheidsbedrijven en adviesorganen
LUX Politie en leger
LUX Hoven, rechtbanken en openbaar ministerie
LUX Gevangenissen
LUX Ambassades
LUX Intercommunales

LUX Brandweer en civiele bescherming

LUX Gemeenten

LUX Notarissen

LUX Gerechtsdeurwaarders

LUX Balies

LUX Kinderdagverblijven

LUX Rusthuizen

LUX Musea en cultuurcentra

LUX Werknemers- en werkgeversorganisaties

LUX Politieke partijen