Terms & conditions

Artikel 1. Algemeen

Onderstaande contractvoorwaarden gelden cumulatief met en maken integraal deel uit van de bijzondere voorwaarden gestipuleerd in enige overeenkomst gesloten tussen PINAKES en de gebruiker. Van deze regel kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van PINAKES. Bij onverenigbaarheid tussen onderhavige voorwaarden en deze gesteld in de bijzondere voorwaarden, gelden de bijzondere voorwaarden.

Artikel 2. Definities

In de contractuele relatie tussen PINAKES en de gebruiker dient te worden verstaan onder:

Databank

De door PINAKES verzamelde gegevens, die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarop PINAKES onder bepaalde voorwaarden aan bepaalde gebruikers welomschreven gebruiksrechten toekent.

Gegevens

De publieke informatie die PINAKES opgenomen heeft in haar databank of nog zal toevoegen, uitbreiden of aanpassen, bestaande uit de contactgegevens van publieke organisaties, verenigingen, personen met bestuurlijke functies of functies die nauw aansluiten bij de publieke organisaties, verenigingen en personen.

Gebruiker

Elke fysieke persoon, vereniging van fysieke personen of juridische rechtspersoon aan wie PINAKES onder welbepaalde voorwaarden bij schriftelijke overeenkomst een gebruiksrecht heeft toegekend op haar databank.

Gelijktijdige subgebruikers

Het aantal fysieke personen waaraan PINAKES het recht heeft toegekend om tegelijkertijd het gebruiksrecht uit te oefenen van een (hoofd-)gebruiker, die zelf geen fysieke persoon is en waarvan deze personen deel uitmaken.

Gebruiksrecht

Het door PINAKES aan de gebruiker onder bepaalde voorwaarden toegestane licentierecht om een welomschreven en aan bepaalde beperkingen onderworpen gebruik te maken van haar databank. De omvang van dit gebruiksrecht wordt verder beschreven in artikel 3 en bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Levering

De terbeschikkingstelling aan de gebruiker door PINAKES van de door de gebruiker aangevraagde gegevens.

Artikel 3. Eigendomsrecht PINAKES - Gebruiksrecht van gebruiker

De gebruiker erkent PINAKES' intellectuele rechten op de databank, zowel met betrekking tot het auteursrecht als met betrekking tot het sui-generis recht van de producent. In geen geval is het de gebruiker derhalve toegestaan om de structuur en de inhoud van de gegevens aan te passen of te wijzigen. De gebruiker erkent enkel een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en een door de bijzondere overeenkomsten beperkt gebruiksrecht te hebben op de gewenste en geleverde gegevens uit de databank. Derhalve kan onderhavige overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of in (sub)licentie worden gegeven, zonder expliciete, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van PINAKES. De contactgegevens zijn het exclusieve eigendom van PINAKES. Wanneer de gebruiker intekent op een abonnement van PINAKES, dan verwerft hij een persoonlijk gebruiksrecht. Onder persoonlijk gebruiksrecht wordt het aanwenden van de gegevens voor eigen en persoonlijk gebruik verstaan. In geen geval mag de gebruiker deze gegevens doorgeven aan andere rechtspersonen en/of derde partijen. Een persoonlijk gebruiksrecht betekent eveneens dat de gegevens van PINAKES niet kunnen gebruikt worden door de andere filialen van de groep of door aanverwante ondernemingen. Het gebruik van de gegevens ten voordele van deze filialen of ondernemingen is eveneens uitgesloten. De gebruiker huurt de gegevens en verwerft met name het recht de ontvangen gegevens te gebruiken voor direct mailing, voor één enkele zending. Het persoonlijk gebruiksrecht impliceert dat de gebruikte e-mailadressen in het kader van communicatiecampagnes gelijkaardig moeten zijn aan de algemene e-mailadressen van de onderneming die het abonnement afsluit. Het persoonlijk gebruik van de gegevens van Pinakes is enkel toegestaan tijdens de geldigheidsperiode van hetabonnement. Het is verboden de gegevens te gebruiken na de vervaldatum van het abonnement.,De gebruiker die een Pinakes Export-abonnement aankoopt, mag de gedownloade gegevens een onbeperkt aantal keren gebruiken en dat gedurende één jaar. De gebruiker verbindt zich ertoe de gegevens niet voor andere doelstellingen te gebruiken, tenzij zulk gebruik uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden wordt toegestaan. De gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe de bekomen data niet aan derden ter beschikking te stellen, noch door te verkopen of te verhuren, noch op een website te plaatsen. De gebruiker zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer (privacy) respecteren bij het gebruik van de door PINAKES verschafte gegevens. De gebruiker vrijwaart PINAKES integraal van elke aanspraak van derden met betrekking tot het door de gebruiker gemaakte gebruik van de door PINAKES verschafte gegevens. De gebruiker ontvangt logins voor gelijktijdige gebruikers. De in het kader van een abonnement overgemaakte login(s) en wachtwoord(en) zijn vertrouwelijk. De gebruiker maakt ze niet over aan derden. Bij terbeschikkingstelling aan derde partijen verbindt de klant zich ertoe een schadevergoeding te betalen die minstens vijf maal het bedrag van het jaarlijkse abonnementsgeld en/of de overgedragen gegevens zal bedragen.

Artikel 4. Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum en wel op de zetel van PINAKES. Deze betaling geschiedt per overschrijving op rekeningnummer BE57 0682 3415 8835.

Artikel 5. Nalatigheidsintresten - Schadevergoeding

Elke faktuur die door de klant-debiteur niet betaald is op de vervaldag levert van rechtswege een intrest van 1% per maand met als minimum de wettelijke interesten. Elke faktuur die niet betaald is door de klant-debiteur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de tweede rappel telkens met 12,50 euro administratiekosten verhoogd als vergoeding voor de kosten die het gevolg zijn van de laattijdige betaling. Alle andere kosten door Pinakes gedaan tot incasso bij de klant-debiteur zoals kosten tot aangetekende verzending, verplaatsingskosten, deurwaarderskosten, advocatenkosten worden automatisch aangerekend en dienen door de klant-debiteur terugbetaald.

Artikel 6. Overmacht

Elk geval van overmacht ontlast PINAKES van haar verplichtingen, zonder dat zij hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is. Technische pannes en defecten aan de informatica-infrastructuur die zich bij PINAKES zouden voordoen, dienen in het bijzonder als overmacht beschouwd te worden. Ook een overheidsbevel, zoals een bevel tot stopzetting, wordt in deze als overmacht beschouwd.

Artikel 7. Ontbinding

Indien de gebruiker tekortkomt aan zijn verplichtingen en deze tekortkoming niet rechtzet binnen de 30 dagen na aanmaning door PINAKES, heeft PINAKES het recht om onderhavige overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht om vergoed te worden voor de schade die deze tekortkoming heeft veroorzaakt of nog zal veroorzaken. PINAKES stelt de tekortkomende gebruiker onverwijld schriftelijk in kennis van de uitvoering van onderhavig artikel. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 5 in verband met de niet-betaling.

Artikel 8. Klachten - Aansprakelijkheid

PINAKES waarborgt de gebruiker dat zij haar databank te goeder trouw heeft samengesteld. PINAKES betracht de hoogste kwaliteit van haar databank, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onjuistheid, die - behoudens tegenbewijs - te wijten is aan verkeerde of onvolledige informatie door derden aan PINAKES verschaft. PINAKES informeert de betrokkene overeenkomstig de Privacywet van het recht op inzage, verbetering en verzet tegen direct marketing twee keer per jaar per e-mail en dit ten laatste één jaar na de registratie van de gegevens. Pinakes wijst haar klanten op het feit dat ook zij de Privacywet dienen te respecteren bij de verwerking van deze gegevens. De e-mailadressen die PINAKES levert zijn niet "geoptiniseerd" overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (hierna de e-commercewet). Klanten die toegang krijgen tot de rechtstreekse e-mailadressen verbinden zich ertoe deze niet in strijd met de e-commercewet te gebruiken en aanvaarden de volledige aansprakelijkheid voor het commercieel of ander gebruik van deze adressen dat in strijd zou kunnen zijn met deze wet. PINAKES kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, economische of andere schade. Eventuele klachten dienen door de gebruiker aan PINAKES schriftelijk te worden overgemaakt per aangetekende brief binnen de week die volgt op de levering. Klachten wegens laattijdige leveringen dienen door de gebruiker evenwel onverwijld schriftelijk aan PINAKES te worden overgemaakt, waarna PINAKES over veertien werkdagen beschikt om alsnog te leveren.

Van zodra PINAKES hieraan heeft voldaan, kan zij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor welkdanige laattijdigheid. Het overmaken van een klacht ontslaat de gebruiker niet van diens betalingsplicht voor de hem geleverde gegevens. Onverminderd wat in onderhavig artikel werd gestipuleerd, kan een eventuele schadevergoeding om welke reden ook lastens PINAKES nooit meer bedragen dan het bedrag van de door PINAKES geleverde diensten. Pinakes heeft het recht controle-adressen toe te voegen aan haar bestanden. Deze controle-adressen hebben tot doel Pinakes toe te laten na te gaan of de klant haar data volgens de contractuele en wettelijke voorwaarden gebruikt. Het aantal controleadressen zal per levering niet meer bedragen dan 10% en is beperkt tot maximaal 200 adressen.

Artikel 9. Toepasselijk recht - Betwisting - Bevoegdheid

In geval van betwisting, zullen partijen eerst pogen tot een minnelijk vergelijk te komen. Indien tot geen vergelijk wordt gekomen, zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van dit geschil, waarop uitsluitend het Belgische Recht zal worden toegepast.